email duyan0804@gmail.com | phone 0943 82 32 02
shikra hybird xlim pro MANIK wenax se xlim v2 moti x ohm micro

POD 1 LẦN ( DISPOSABLE POD )

Pod 1 lần ATVS 18K hơi

Pod 1 lần ATVS 18K hơi

Giá: 280.000đ
Mã: DP033 147
Pod 1 lần ATVS 9k hơi

Pod 1 lần ATVS 9k hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP032 155
Pod 1 lần MIOU 7k hơi

Pod 1 lần MIOU 7k hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP031 106
Pod 1 lần BACK PINK 8k6 hơi

Pod 1 lần BACK PINK 8k6 hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP030 95
Pod 1 lần ATVS 12k hơi

Pod 1 lần ATVS 12k hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP029 125
Pod 1 lần BOCREE 12k hơi

Pod 1 lần BOCREE 12k hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP028 46
Pod 1 lần MIOU 11k hơi

Pod 1 lần MIOU 11k hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP027 41
Pod 1 lần NICOTIME CANDY 12k hơi

Pod 1 lần NICOTIME CANDY 12k hơi

Giá: 280.000đ
Mã: DP026 29
Pod 1 lần MICKEY PRO 9k hơi

Pod 1 lần MICKEY PRO 9k hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP025 37
Pod 1 lần BOCREE 10k hơi

Pod 1 lần BOCREE 10k hơi

Giá: 280.000đ
Mã: DP024 44
Pod 1 lần DRUM BOOM 7000 hơi 5%

Pod 1 lần DRUM BOOM 7000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP022 234
Đầu thay thế AVTS

Đầu thay thế AVTS

Giá: 120.000đ
Mã: DP021 706
Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Giá: 300.000đ
Mã: DP020 744
Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP019 511
Pod 1 lần Miou 7000 hơi 5%

Pod 1 lần Miou 7000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP018 600
Pod 1 lần Miou 9000 hơi 5%

Pod 1 lần Miou 9000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP016 622
Pod 1 lần ASVAPE 8000 hơi 5%

Pod 1 lần ASVAPE 8000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP015 429
Pod 1 lần WILDBAR 6500 hơi 5%

Pod 1 lần WILDBAR 6500 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP014 348
COOLPLAY 5000 HƠI 5%

COOLPLAY 5000 HƠI 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP013 550
POD 1 LẦN GUIILABS 4000 HƠI

POD 1 LẦN GUIILABS 4000 HƠI

Giá: 200.000đ
Mã: DP012 408
POD 1 LẦN LIO BOOM 3500 HƠI

POD 1 LẦN LIO BOOM 3500 HƠI

Giá: 200.000đ
Mã: DP011 793
Pod 1 lần turbo bar 5% 5000 hơi

Pod 1 lần turbo bar 5% 5000 hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP009 398
POD 1 LẦN MINION 5% 4000 HƠI

POD 1 LẦN MINION 5% 4000 HƠI

Giá: 200.000đ
Mã: DP008 308
Pod 1 lần GJM H Plus + 5000 hơi

Pod 1 lần GJM H Plus + 5000 hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP007 282
Pod 1 lần vfeel 4000 hơi 5%

Pod 1 lần vfeel 4000 hơi 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP006 258
Pod 1 lần randm tornado 6000 hơi 5%

Pod 1 lần randm tornado 6000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP005 291
Pod 1 lần vozol 500 hơi 5%

Pod 1 lần vozol 500 hơi 5%

Giá: 80.000đ
Mã: DP004 557
POD 1 LẦN KOKIN 3300 HƠI 5%

POD 1 LẦN KOKIN 3300 HƠI 5%

Giá: 120.000đ
Mã: DP003 360
Tiger 6000 hơi 5%

Tiger 6000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP002 274
Rabbit 4000 hơi 5%

Rabbit 4000 hơi 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP001 304